1981 Chevy C-10

Owner: Jamey & Ashley Pogonovich

Black