1985 Chevy C10 Pickup

Owner: Chase & Brittany Gladney